Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘cancer’

Cancer & Its Cells

آخرين اخبار درباره سرطان از بيمارستان جان هاپکينز

1- هر شخص داراي سلول هاي سرطاني در بدن خود است .اين سلول هاي سرطاني در آزمايشهاي استاندارد خود را نشان نمي­دهند تا آنکه به مقدار چند ميليارد سلول افزايش يابند. زماني که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي­کنند که ديگر در بدن آنها سلول سرطاني وجود ندارد، اين حالت فقط بدان معناست که آزمايشها ديگر قادر به رديابي و پيدا کردن سلولهاي سرطاني نيست زيرا آن سلولها به مقدار قابل رديابي شدن در بدن وجود ندارند.

Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size

۲- سلولهاي سرطاني بين شش تا ده مرتبه در دوره زندگي يک انسان پيدا مي­شوند.

Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person’s lifetime

3- زمانيکه سيستم ايمني انسان قوي باشد سلولهاي سرطاني از بين مي­روند و از ايجاد تومور سرطاني جلوگيري مي­شود.

When the person’s immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors

4- زمانيکه شخص بيماري سرطان دارد نشانه آنست که وي داراي کاستيهاي تغذيه­اي شده است. اين کاستي ممکن است منشا ژنتيک، محيطي، غذاها و عواملي درشيوه زندگي باشد.

When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

5- براي غلبه بر کاستي هاي متعدد تغذيه­اي، تغيير در رژيم غذايي شامل اضافه کردن بعضي مخلفات غذايي، سيستم ايمني بدن را تقويت مي­کند.

to overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

6- شيمي درماني ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوري سلولهاي سرطان است که سريع رشد مي­کند، سلولهاي سالم بدن درمغز استخوان و ديواره روده­ها و غيره را که سريع رشد مي­کند را نيز از بين مي­برد و مي­تواند سبب ضايعه عضو بدن مثل کبد، کليه­ها، قلب، ريه­ها و غيره شود.

Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.

7- پرتوگيري ضمن آنگه سلولهاي سرطاني را نابود مي­کند سلولهاي سالم را نيز مي­سوزاند، ضايع مي­کند و باعث تخريب آنها مي­شود.

Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

8- درمان اوليه با شيمي درماني و پرتو درماني غالبا اندازه تومور را کاهش مي دهد. بااينوصف شيمي درماني و پرتودرماني درازمدت به نابودي بيشتر تومور منتج نمي شود.

Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

9- زمانيکه بدن تحت تاثير مسمو ميت ناشي از شيمي درماني و پرتودرماني قرار مي­گيرد سيستم ايمني در معرض خطر و نابودي واقع مي­شود بنابراين شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و پيچيدگيهاي ناشي از آن از دست بدهد.

When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

10- شيمي درماني و پرتو درماني مي تواند باعث جهش ژنتيکي سلولهاي سرطاني گردد و مقاوم و پايدار شود ونابود کردن آن مشکل خواهد شد جراحي مي تواند باعث گسترش سلول هاي سرطاني به ديگر نقاط بدن شود.

Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

11- يک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهاي سرطاني است. عدم رساندن مواد غذايي مورد نياز سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است.

An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

سلولهاي سرطاني از چه موادي تغذيه مي شوند؟
WHAT CANCER CELLS FEED ON?

الف- قند تغذيه­کننده سرطان است. با قطع مصرف قند يک عامل مهم تامين غذا براي سلولهاي سرطاني قطع مي­شود. جانشينهاي قند نظير NutraSweet ، Equal، Spoonful و غيره با Aspartame ساخته مي­شود و زيان­آور است. يک جانشين طبيعي بهتر عسل مانوکا يا ملاس ناشي از قندسازي است ليکن مقدار مصرف آن بايد بسيار اندک باشد. نمک سفره داراي افزودني شيميايي است که رنگ آنرا سفيد کند.. جانشين بهتر نمک سفره نمک حاصل از آب دريا و يا Brag’s aminos است.

a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg’s aminos or sea salt.

ب- شير باعث مي­شود که بدن بخصوص در سيستم گوارش (معده و روده ها ) مخاط درست کند. سرطان از مخاط تغذيه مي­کند. با قطع مصرف شير و جانشين کردن آن با شير سويا سلولهاي سرطاني در برابر بي تغذيگي قرار مي­گيرند.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.

پ – سلولهاي سرطاني در محيط اسيدي مقاوم و پايدار مي شوند. رژيم مبتني بر گوشت قرمز اسيدي مي شود و بهترين آنست که ماهي خورده شود و بجاي مصرف گوشت گاو و خوک مقدارکمي گوشت جوجه مرجح است. گوشت قرمز همچنين محتوي آنتي بيوتيک هاي دامي ، هرمون هاي رشد و انگل است که تماما بخصوص براي اشخاص مبتلا به سرطان آسيب رسان است.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

ت – رژيم با 80% سبزيجات تازه و آب ميوه و بنشن ، دانه هاي نباتي ، آجيل ها و مقداري ميوه بدن را در محيط قليايي قرار مي دهد. ازغذاهاي پخته شده شامل بنشن ،حدود 20% مي تواند به بدن برسد. آنزيم هاي زنده در آب سبزيجات تازه به آساني جذب مي شود و ظرف 15 دقيقه به سطوح سلولي مي رسد تا سلولهاي سالم را رشد کافي دهد و تقويت کند. براي بدست آوردن آنزيم هاي زنده بمنظور ساختن سلول هاي سالم کوشش کنيد آب سبزيجات تازه ( بسياري از سبزيجات از جمله جوانه لوبيا ) مصرف کنيد و دو تا سه مرتبه در روز مقداري سبزيجات خام بخوريد. آنزيم ها در حرارت 104 درجه فارنهايت (يا 40 درجه سانتيگراد) ازبين مي روند.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes t o nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C(

ت- از خوردن قهوه ، چاي وشکلات که داراي کافئين زياد است پرهيز کنيد. چاي سبز جانشيني بهتر و داراي خواص ضد سرطان است. بهترين نوشيدني آب است. براي جلوگيري از ورود توکسين هاي معروف(مواد سمي ) و فلزات سنگين در آبهاي لوله کشي به بدن ، مصرف آب تصفيه شده يا فيلتر شده مناسب است . از خوردن آبهاي تقطير شده پرهيز کنيد.

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water-best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

12- هضم پروتئين گوشت قرمز سخت است و نياز به مقدار زيادي آنزيم گوارشي دارد. گوشت هضم نشده که در روده ها باقي بماند فاسد مي شود و مسموميت ايجاد مي کند.

Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrefied and leads to more toxic buildup.

13- ديواره­هاي سلول سرطاني داراي پوشش پروتئين خشن است. با صرفنظر کردن از خوردن گوشت يا کمتر خوردن آن آنزيم بيشتري براي حمله به ديواره هاي پروتئيني سلول سرطان آزاد مي شود و به بدن امکان مي دهد سلول هاي سرطاني را از بين ببرد.

Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body’s killer cells to destroy the cancer cells.

14- بعضي مکملها: IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc سيستم ايمني را بهبود مي­بخشند تا سلولهاي مبارزه­کننده و کشنده خود بدن را براي از بين بردن سلول سرطاني تقويت کنند. مکملهاي ديگرنظير ويتامين اي (E) توان برنامه­ريزي کشتن سلول يعني روش معمولي خلاصي يافتن از سلولهاي آسيب ديده، غير ضروري و غير لازم بدن را دارند.

Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body’s own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body’s normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

15- سرطان بيماري جسم و روح و روان است. داشتن روحيه مثبت و پيکار جو به شخص مبارزه کننده با سرطان کمک مي کند که به بقاي خود ادامه دهد. خشم و عدم بخشش و تند خويي بدن را در برابر محيط پر تنش وترشرويي قرار مي دهد. بياموزيد که روحيه اي توام با عشق و بخشندگي داشته باشيد. بياموزيد که همواره حالت آرامش و دلي آرام داشته باشيد و از زندگي لذت ببريد.

Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, un-forgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

16- سلولهاي سرطاني در محيط حاوي اکسيژن توان ماندن ندارند. ورزش روزانه وتنفس عميق باعث مي­شود که اکسيژن به لايه­هاي سلولي برسد. اکسيژن درماني روش ديگري براي از بين بردن سلول هاي سرطاني است…

Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level.. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.

Prevent cancer with healthy food

PROF. DR. ERKAN TOPUZ

Pineapple

Pineapple contains “bromlein” and this ingredient acts directly against any tumor cell growth. It is especially effective against lung, intestine, ovary and skin cancer. Pineapple doesn’t only help fight cancer, but it works as pain relief to arthritis, burns, edema, indigestion and circulatory disorders.

Cayenne pepper

Besides all the other health problems smoking causes, it also breaks the barrier of DNA in the lungs. It also works effectively against cancer prevention, cancer-related pain, gastro-intestinal gas, mouth and throat sores and various pains caused by kemoterapiradyoterapinin.

Fish

Eating salmon, mackerel, sardines and/or whiting fish that are rich in omega-3 fatty acids 2 times a week helps preventing cancer. Fish is also preventing spreading of breast cancer, bowel, and pancreas and prevents the growth of prostate cancer in men. In addition to this, thanks to the omega-3 fatty acids, it also protects against heart attack.

Rosemary

Strengthens the immune system and according to a study of rosemary, it was proved to kill 47% of the breast cancer tumor in mice. In Turkey, rosemary is widespread and used in salads or tea.

Blackberry

Contains ellagic acid which effectively kills cancer cells. Blackberry leaves is also very useful if consumed in form of tea.

Broccoli

Broccoli is rich in vitamin C, beta carotene, fiber and calcium as well as protective substance against cancer, especially the intestine, bladder and breast cancer. It is eatable both raw and steamed or boiled, but it contains most of the contents when it is raw, cooked broccoli may reduce the benefits of it. But it is important not to eat it raw more than two times a week because thyroid failure may occur.

Walnut

As it is rich in omega-3 fatty acids, it protects the body from cancer besides being good for the heart and vascular diseases. A handful of walnuts everyday keeps the doctor away.

Tomato

As a result of several studies carried out for years, it is been shown that men who consume tomato had low rate of prostate cancer as well as reduction in lung, stomach cancer, pancreas, intestine, esophagus, mouth, breast, cervical cancer. Two cups of tomato juice everyday is also enough.

Apple

Contains high level of quercitin and is very useful in cancer treatment, cancer prevention, cardiovascular diseases and allergies.

Black grapes

After studies in the last 10 years, it is found that black grapes are playing a big role in cancer prevention as well as protecting the heart and against vascular diseases. It works effectively if consumed with the core and shell up to 1-2 cups every day.

Watermelon

Watermelon is rich in vitamin A and C as well as containing other beneficial ingredients that protects against cancer and frees the body from toxic substances.

Flax seeds

To protect against various types of cancer, it is very important to consume 1 spoon of flax seeds every day. It also makes the digestion system run, prevents constipation, boosts the immune system and balances the cholesterol and sugar levels. Bread, cakes and cereal that contain flax seeds can be consumed on a daily basis with one glass of water together with it. Roasted seeds can be used in salads or on top of yoghurts. The flax seeds must be pulled or grind fresh, otherwise it may be absorbed in the intestines and thrown out as they are.

Red radish

Reduces the risk of lung cancer and prevents against breast cancer.

Cherry

Cherry contains large quantities of flavon that protects the body from cancer and prevents tumor formation as well as progression and also effective against breast, skin, lung and liver cancer.

Pomegranate

Pomegranate and pomegranate juice is very usual against lung cancer and has proven to stop tumor growth in animal experiments. Also some substances that pomegranate contains helps to balance the cholesterol and glucose as well as protecting the heart. Drink one glass of freshly squeezed pomegranate juice a day or eat the seeds.

Garlic

Keeps cancer away and is frequently used in cancer treatments. According to some studies performed on animals, garlic prevents the formation and progression of tumor in stomach, breast, bowel, esophagus, prostate and skin cancer. Garlic is also effective against cardiovascular diseases, high cholesterol and high blood pressure. Using onion and garlic in cooking is good for the health and preventing diseases.

Soybeans

Soybeans protects against breast cancer when consumed. It is also effective in prevention of bowel, prostate and uterus cancer. However, after contracting breast cancer, women with positive estrogen receptor should not consume soya because it may aggravate the cancer.

Yoghurt

To prevent cancer, one must consume half a kilo a day. Besides curing all types of cancer, yoghurt is the secret to prolong life.

Ginger

Prevents cancer as well as helping against chemotherapy-induced vomiting, nausea, vomiting, indigestion, intestinal spasms and reduces the symptoms of gastrointestinal gas. It can be added in meat dishes, dry ginger can be consumed in tea or one can drink fruit juice mixed with fresh ginger.

Turmeric

Prevents cancer and is used in cancer treatments and gastrointestinal problems. Add flavors to soups, meat dishes and rice. 1 spoon can be consumed every day.

Tag Cloud